پاسخ به: Who grow wheat

#9750

ترجمه دوم و چهارم هر دو درست هستند. فقط ترجمه چهارم بیان رسمی تر و ادبی دارد که باید با توجه به انسجام و همخوانی متن، ترجمه مناسب انتخاب شود.