پاسخ به: بوی چیزی را گرفتن

#9753

برای بیان این جمله به انگلیسی می توان از جمله های زیر استفاده کرد:

I want my hands not to smell of onions.

I don’t want my hands to smell of onions.

برای اینکه بوی شبیه به چیزی را گرفتن می توان از فعل زیر استفاده کرد:

Smell like

It smells like cheese.