پاسخ به: غذا واست بزارم؟

#9765

فقط به این نکته توجه داشته باشید، قرار نیست عین جملاتی که ما در فارسی بیان می کنیم در انگلیسی در آن موقعیت کاربرد داشته باشد.

برای بیان این جمله به انگلیسی می توان از جملات زیر استفاده کرد:

Let me get (bring) something for you (to eat).

Let me make something to eat for you.

Would you like to have something (to eat)?

Would you like something to eat?

برای آوردن غذا برای کسی می توان از فعل get غیر رسمی و خودمانی یا از فعل bring کمی رسمی تر استفاده کرد.