پاسخ به: sometimes I wonder

#9768

ترجمه دوم و پنجم شما قابل قبول هست. ترجمه چهارم هم با کمی افرودن توضیحات بیشتر مانند زیر بهتر خواهد شد.

گاهی خودم هم شک دارم که هواشناس هستم یا نه.