پاسخ به: it never goes on raining forever

#9770

ترجمه اول مفهوم را بهتر انتقال می دهد. جمله دوم هم معنی را انتقال می دهد ولی کمی رسمی تر.

نه، بارندگی برای همیشه ادامه ندارد.