پاسخ به: خوبه

#9771

کمی می توان گفت که جمله در فرهنگ فارسی معنادار است. اما می توان از جمله زیر در این موقعیت استفاده کرد:

Lucky I had an (my) umbrella with me.