پاسخ به: کاربرد و معنی Gotta در انگلیسی

#978

عبارت gotta با تلفظ /ˈɡɒtə/ (گاتِ) در زبان انگلیسی در محاوره و مکالمه روزمره به کار می رود و مخفف عبارات زیر می باشد.

  • Have got a (= Have a)
  • Have got to (= Have to)

چند مثال:

I gotta licence

من مجوز دارم.

You gotta be careful (You have got to = You have to)

شما باید مراقب باشید.