پاسخ به: همیشه پیش خونه ی ما عروسیه

#9785

البته این گرونی بیشتر در فرهنگ ماست :-)) به همین علت شاید این جمله در انگلیسی چندان رایج نباشه. ولی با توجه به بحران اقتصادی که کشورهای پیشرفته هر از گه گاهی تجربه می کنند، این جمله رو می توان به شکل زیر بیان کرد:

despite the economic crisis, we have lots of (a lot of) wedding celebrations in the neighborhood.