پاسخ به: if it looks as if

#9797

اگر بخواهیم فعل «به نظر رسیدن» در این جملات بکار بگیریم:

if it looks as if we’re going to get lots and lots of rain.

اگر به نظر بیاید که باید منتظر باران زیادی باشیم.

اگر به نظر بیاید که بارش شدیدی را در پیش داریم.

if it looks as if it’s going to be very windy.

اگر به نظر بیاید که وزش شدید باد را در پیش داریم.

در غیر این صورت می توان این جملات را ساده تر کرد. به عنوان مثال:

در صورت وزش شدید باد …

در صورت بارندگی زیاد (بارش شدید باران) …