پاسخ به: General acute-care hospital population

#9812

ترجمه عبارت و معنی:

Acute care

مراقبت های حاد، مراقبت های حاد و اورژانس

In the General, acute -care hospital population

در میان بیماران عمومی و  همچنین بیماران مراقبت های حاد و اورژانس