پاسخ به: Recruite به فارسی

#9829

ترجمه و معنی عبارت مذکور به فارسی:

… that are recruited to the proximity of …

که در مجاورت … به کار گرفته شده اند، …