پاسخ به: مرخصی به انگلیسی چی میشه؟

#983

در انگلیسی آمریکایی برای مرخصی از کار، دانشگاه و … یا تعطیلی از کلمه « Vacation » استفاده می کنیم. برای فعل « مرخصی گرفتن یا تعطیلات داشتن » از عبارت « Take a vacation » می توان استفاده کرد. تلفظ همراه با چند مثال از این کلمه:

vacation /veɪˈkeɪʃən/ یا /vəˈkeɪʃən/ (وِی کِیشِن یا وِکِیشِن)

مثال:

I’m taking a vacation in Europe with my family this summer.

من این تابستان، تعطیلاتی را در اروپا همراه خانواده ام خواهم داشت.

I need to take a vacation and relax.

من نیاز دارم که مرخصی بگیرم و کمی ریلکس کنم.

Summer vacation.

تعطیلی تابستانی (تعطیلات تابستان)