پاسخ به: Coupling

#9830

معنی و ترجمه عبارت فوق به فارسی (به دلیل نبود معادل می بایست معادل فارسی برای این عبارت ساخته شود):

The glucose-triggered stimulus-secretion coupling

جفت شدگی ترشح-محرکِ گلوکز تحریک شده

Metabolism-cAMP coupling

جفت شدگی متابولیسم-آدنوزین مونوفسفات حلقوی