پاسخ به: معنی Savage به فارسی

#985

معنی و معادل خوب برای کلمه Savage در فارسی:

Savage /’sævɪdʒ/(سَویج): وحشی، رام نشده، وحشیانه، به طرز وحشیانه مورد حمله قرار دادن

چند مثال:

A brutal and savage attack.

یک حمله وحشیانه و بی رحمانه.

The child was savaged by a dog.

کودک به طور وحشیانه ای توسط یک سگ مورد حمله قرار گرفت.