پاسخ به: ضمایر اشاره this و that و these و those

#987

ضمایر اشاره This, that, these, those

This, that, these, those به عنوان ضمایر اشاره

This (اشاره به نزدیک مفرد): این

That (اشاره به دور مفرد): آن

These (اشاره به نزدیک جمع): اینها

Those (اشاره به دور جمع): آنها

مثال:

What does this music make you think of?

این آهنگ تو را به فکر چه چیزی می اندازد؟

You can use any one of these computers.

تو می توانی هر کدام از این کامپیوترها را استفاده کنی.

عبارات زمانی (Time phrases)

ما از کلمه This قبل از زمان یا تاریخ مثل صبح، ماه، سال و … استفاده می کنیم تا به همان زمان یا تاریخی که در آن هستیم و یا در آن خواهیم بود اشاره کنیم. مثال:

Johan seemed very happy this afternoon.

ژوهان امروز بعد از ظهر (همین بعد از ظهر) به نظر خیلی شاد بود.

John is in Germany all this week.

جان تمام این هفته در آلمان است.

This, that, these, those به عنوان ضمیر

ما معمولاً This, that, these & those را به عنوان ضمیر برای اشاره و ارجاع به اشیاء و ایده ها استفاده می کنیم:

We’re going to eat first and then go to the movie. Are you happy with that?

ما قصد داریم اول غذا بخوریم و بعد به سینما برویم. از آن کار خوشحالی؟

توجه: ما در فارسی بیشتر از ضمیر اشاره این استفاده می کنیم ولی در انگلیسی بیشتر از آن (That) استفاده می کنیم.

اشاره به افراد و انسان ها

ما از That و This به عنوان ضمیر برای ارجاع به انسان ها استفاده می کنیم.

Linda, this is my mother, Anne.

لیندا، این مادر من آنه است.

Is that your brother over there?

این برادر توست؟

اطلاعات جدید و معلومات مشترک

در انگلیسی گاهی اوقات That را جایگزین حرف تعریف The می کنیم تا به شنونده ارجاع بدهیم و اطلاعات مشترک را به او بیان کنیم. مثال:

You know that old shop on the corner? Well, they’re going to turn it into a restaurant.

تو آن مغازه قدیمی آن نبش را می شناسی (یادت هست)؟ قصد دارند که آن به یک رستوران تبدیل کنند.

جایگزین کردن با That و Those

در این حالت این ضمایر معنی « آنی که » یا « آنهایی که » را در میان جمله می گیرد. چند مثال:

The most important information is that given at the beginning of the manual.

مهمترین اطلاعات آنی است که (همان یا آن اطلاعاتی است که) در ابتدای کتاب راهنما داده شده است.

The methods employed are those familiar to researchers.

روش های به کار گرفته شده آنهایی هستند که برای محققان آشنا هستند. (همان روش های آشنا برای محققان هستند)