پاسخ به: A: When you leave metal out in the rain, it gets rusty.

#9891

هر دو ترجمه قابل قبول هستند ولی می توان از ترجمه زیر هم استفاده کرد:

فلز (رها شده) در زیر باران زنگ می زند.

فلز در تماس با قطرات باران زنگ می زند.