پاسخ به: Present ….than

#9902

ترجمه و معنی جمله مذکور به فارسی:

It is found mostly in teenagers and presents a significantly worse deformity than postural kyphosis.

اغلب در نوجوانان یافت می‌شود و یک نقص جسمانی وخیم تری را نسبت به کیفوز وضعیتی (قوز کمر وضعیتی) را بروز می دهد.