پاسخ به: نظر لطف شماست به انگلیسی چه می شود؟

#9905
علی

تفاوت

That’s kind of you

با

You are kind of me

چیه؟