پاسخ به: معنی wholsale به فارسی

#991

معنی کلمه Wholesale در چهار حالت اسم، قید، صفت و فعل در فارسی تقسیم می شود. معانی همراه با تلفظ:

Wholesale /’hoʊl’seɪl/ (هُل سِیل):

1. عمده 2. عمده فروشی 3. به طور عمده 4. عمده فروختن، عمده فروشی کردن

چند مثال:

I am in the wholesale trade.

من در تجارت عمده فروشی هستم.

They are only doing what is necessary to prevent wholesale destruction of vegetation.

آنها تنها در حال انجام کارهای ضروری برای جلوگیری از تخریب عمده پوشش گیاهی هستند.