پاسخ به: Topic review

#9922

review در اینجا و مقالات علمی به معنی «مقاله مروری» است.