پاسخ به: معنی و معادل ریاضیات کاربردی و ریاضیات محض

#993

معادل ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی در انگلیسی به همراه تلفظ:

Mathematics /ˌmæθˈmæt̬.ɪks/ (مَث مَتیکس)

ریاضیات

ریاضی به انگلیسی آمریکایی (امریکن) = Math و در انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) = Maths

Applied mathematics /ə’plaɪd mæθ’mæt̬.ɪks/ (اِپلاید مَث مَتیکس)

ریاضیات کاربردی

Pure mathematics /pjʊr mæθ’mæt̬.ɪks/ (پیور مَث مَتیکس)

ریاضیات محض