پاسخ به: Topic review

#9942

در اینجا بهتر است همان «مقاله مروری» ترجمه شود ولی اگر بخواهیم به متن وفادار بمانیم می توانیم «مرور موضوعی» را نیز جایگزین کنیم. باید توجه داشت که این اصطلاح یا عبارت در انگلیسی چندان کاربردی نیست.