پاسخ به: معنی ضرب المثل Don’t count your chickens before they hatch

#996

ضرب المثل جالب و زیبایی که در فارسی معادل خوب و مشابهی هم دارد. این ضرب المثل به معنی این است که مرغ های (جوجه های) خود را قبل از اینکه سر از تخم در آورند، نشمارید. کنایه از این است که نباید کاری را که انجام نداده اید و یا به پایان نرسیده است، پیشاپیش مزایا و سود آن را مال خود بدانید.

Don’t count your chickens before they hatch.

معادل در زبان فارسی: جوجه را آخر پاییز می شمارند!