پاسخ به: معانی مختلف کلمه frequently به فارسی

#9967
سینا

معاني دیگری از قبیل فورا ، شایع و … ندارد ؟

most frequently