پاسخ به: What’s he doing now?

#9986

بسته به موقعیت دارد اما در اکثریت موارد، ضمیر در ترجمه فارسی حذف می شود و فعل سوم شخص مفرد جای ضمیر را پر می کند. در اینجا نیز بهتر است ضمیر «او» در ترجمه نیاید.