پاسخ به: Worth a lot of what

#9993

بهتر است برای ترجمه این جمله به سراغ ترجمه معنایی یا آزاد برویم.

– از نظر مادی بسیار ارزشمد است یا معنوی؟

– از نظر مادی.

البته ترجمه های دیگری را نیز می توان جایگزین کرد.